Impostos Indirectes

 

La Secció neix amb la vocació d'estudi i anàlisi de la fiscalitat indirecta en el seu conjunt. Sens dubte l'Impost sobre el Valor Afegit és el més important dels impostos indirectes, però la Secció treballarà també sobre temes relacionats amb l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Igual que la resta de les seccions, la seva finalitat és transmetre coneixement que faciliti la feina dels associats en aquesta matèria, mitjançant l'estudi de la normativa, doctrina i jurisprudència, així com, proposar modificacions en la redacció de les normes quan es detectin ineficiències en el sistema.

 

 

 

 

Integrants de la secció:

 • David Gómez Aragón (Coordinador)

 • José Manuel Almudí Cid

 • Jordi Bertrán Ribera

 • Albert Folguera Ventura

 • Carlos Gómez Barrero

 • José Luis Jiménez Núñez

 • Belén Palao Bastardés

 • José Ignacio Pérez de Albéniz Andueza

 • Jaime Rodríguez Correa 

 • Jaime Santonja López

 • Gabriel Segura Cros

 

 

Reunions celebrades

Any 2018

Any 2017

Any 2016

Any 2015

Any 2014

Any 2013

Any 2012

Documents elaborats

Any 2020

Any 2019

Any 2018

Any 2017

Any 2016

Any 2015

Any 2014

Any 2013

Any 2012