ÚS DE COOKIES

Aquesta pàgina web utilitza cookies tant pròpies com de tercers per proporcionar-li una millor experiència de navegació a través del nostre web i avaluar l'ús i activitat general de la mateixa. La base legal és el consentiment de l'usuari, excepte en el cas de les cookies tècniques, que són imprescindibles per navegar per aquesta web.

El titular del web, responsable de l'tractament de les cookies, i les seves dades de contacte són accessibles en l'Avís Legal

Si us plau, feu clic a "ACCEPTAR I SEGUIR" si voleu admetre totes les cookies. Si voleu decidir els cookies admetre o rebutjar-les totes, feu clic a "OPCIONS DE COOKIES". Podeu obtenir més informació sobre l'ús de cookies en aquesta web fent clic tant pròpies com de tercers aquí.

 

FUNCIONALITATS BÀSIQUES

Cookies bàsiques i imprescindibles.- Resulten necessàries per a navegar per aquest web i rebre el servei ofert a través d'ella, de manera que no requereixen consentiment. Es tracta de cookies destinades a permetre, únicament, la comunicació entre l'equip de l'usuari i la xarxa o prestar un servei que hagi estat sol·licitat per l'usuari.

FUNCIONALITATS AVANÇADES destinades a permetre, únicament, la comunicació entre l'equip de l'usuari i la xarxa o prestar un servei que hagi estat sol·licitat per l'usuari.

Cookies de análisis.- Permeten quantificar el nombre d'usuaris i examinar la seva navegació, podent així mesurar i analitzar estadísticament la utilització que es fa del web, per tal de millorar els continguts i el servei a través d'ella. Poden ser cookies pròpies o de tercers. Si no accepten, simplement no es durà a terme l'anàlisi indicat. Per navegar per les pàgines de Gabinet d'Estudis, per raons tècniques cal tenir activada aquesta opció.

Cookies de xarxes socials.- Permeten estar en contacte amb la seva xarxa social, compartir continguts, enviar i divulgar comentaris. Si no accepten, no serà possible la connexió amb les xarxes socials des d'aquesta pàgina web.

A l'prémer el botó "Desar Preferències i seguir navegant", es guardarà la selecció de cookies que hagi realitzat. Si no ha seleccionat cap opció, prémer aquest botó equivaldrà a rebutjar totes les cookies.

Relacions institucionals

Amb l'objectiu de donar compliment a les finalitats que estableix l'article 2.1.10 dels Estatuts pel que fa a "Establir intercanvis científics i culturals amb entitats similars nacionals o estrangeres", l'AEDAF procura establir acords que permetin el desenvolupament d'activitats i iniciatives concretes de les que puguin aportar un benefici de la forma més directa possible per als associats, establint així relacions amb institucions i organismes amb els quals ens uneixen interessos comuns i consolidant la seva presència i visibilitat tant a nivell nacional com internacional.

 

A nivell internacional

 

A nivell nacional

 


A NIVELL INTERNACIONAL


 

Confederació Fiscal Europea (CFE)

La Confederació Fiscal Europea (CFE) és una institució supranacional, creada el 1959, que agrupa les associacions d'Assessors Fiscals més prestigioses i representatives d'Europa, de la qual l'AEDAF és membre de ple dret. És, en matèria tributària, òrgan consultiu de la Comissió de la Unió Europea, amb els responsables manté contacte permanent.

La incorporació oficial de l'Associació a la CFE va tenir lloc el 1985.

La CFE ofereix, igual que ho fan les institucions que l’integren, serveis d'utilitat directa per als professionals, tant en l'obtenció de documentació i informació, com a través dels seus contactes amb els responsables de l'àrea tributària de la Unió Europea, i en paral•lel a tot això, la potenciació de l’imatge de la CFE com a organització representativa dels Assessors Fiscals Europeus i defensora de l'activitat professional desenvolupada pels mateixos.

La CFE estructura el seu funcionament en tres òrgans polítics, el Comitè Executiu, el Consell, i l'Assemblea General, i el seu treball científic en dos grups, el Comitè fiscal (imposició directa i imposició indirecta) i el Comitè d'Afers Professionals, a més dels anomenats "Task Forces" o unitats de treball dedicades a matèries més específiques, integrats per representants de cada associació d'Assessors Fiscals on es debaten les conclusions i documents elaborats pels grups de treball i s'analitzen les qüestions de major interès per a tots els professionals.

Els representants de l'AEDAF a la CFE són:

  • Comitè Fiscal:

  • Subcomitè d'Impostos Directes: Victor Viana

  • Subcomitè d'Impostos Indirectes: Carlos Gómez

  • Comitè d'Afers Professionals: Marta González

  • Assemblea General: Marta González

  • ECJ-European Court of Justice Task Force: Stella Raventós (Directora del ECJ-European Court of Justice Task Force)

 

Registre Europeu d'Assessors Fiscals (EURTAX)

El Registre Europeu d'Assessors Fiscals (EURTAX) agrupa els assessors fiscals europeus pertanyents als col•lectius membres de la CFE. El valor afegit per a l'assessor fiscal a donar-se d'alta en aquest Registre, esdevé en que les seves dades poden ser consultades tant per un futur client com un assessor fiscal d'un altre país que puguin necessitar dels seus serveis. Els assessors fiscals han de fer front als reptes que planteja l'activitat econòmic-empresarial en un entorn globalitzat, així com a les oportunitats derivades per pertànyer a la Unió Europea, de manera que la demanda de fórmules que permetin establir col•laboracions estables o aliances estratègiques en qüestions concretes amb despatxos d'altres estats és creixent. La quota inicial és de 100 € i la quota anual a partir de llavors és de 50 € que es pagaran.

 

Institut Llatinoamericà de Dret Tributari (ILADT)

L'Institut Llatinoamericà de Dret Tributari (ILADT), creat en 1958, és una institució privada de caràcter civil que agrupa les associacions d'Assessors Fiscals de Centre i Sud-Amèrica, Portugal, Itàlia i Espanya, especialistes en matèria tributària, del qual l'AEDAF és membre de ple dret.

La incorporació oficial de l'Associació a l'Institut va tenir lloc el 2000.

El ILADT té com a objectiu el promoure l'estudi i perfeccionament tècnic-jurídic del Dret Tributari, propiciar la creació d'institucions científiques especialitzades en els països llatinoamericans, realitzar jornades científic -jurídiques i mantenir contactes permanents amb universitats, centres docents, instituts i advocats especialitzats, així com amb altres institucions similars, i organitzar una oficina d'informació sobre matèries relatives a l'objecte d'aquest Institut, a més de contribuir a una major relació i intercanvi d'informació entre els professionals representats per cada entitat membre.

El ILADT estructura el seu funcionament en dos òrgans polítics, el Consell Directiu i l'Assemblea General, i el seu treball científic a la celebració de Jornades de Treball de caràcter biennal on s'estudia i delibera un temari concret.

Les dues associacions representants d'Espanya al ILADT són:

  • Associació Espanyola d'Assessors Fiscals: Eduardo Luque, President de l'AEDAF.
  • Associació Espanyola de Dret Financer: Fernando Serrano, President de l’AEDF.

 

International Fiscal Association (IFA)

La International Fiscal Association (IFA) és una institució privada d'abast internacional, creada el 1938, i que agrupa els professionals dedicats a l'assessorament tributari. La IFA té condició d'organització consultiva del Consell Econòmic i Social de l'ONU. En aquesta condició, és representada en reunions del Comitè d'Experts en Cooperació Fiscal Internacional de les Nacions Unides, i manté un contacte amb les activitats fiscals de la Unió Europea, l'OCDE, entre d'altres.

La incorporació oficial de l'Associació a la IFA va tenir lloc el 1992, pertanyent per la branca espanyola que és l'Associació Espanyola de Dret Financer (AEDF).

La IFA té com a objectiu l'estudi del dret internacional i comparat en relació amb les finances públiques, així com els aspectes financers i econòmics de la tributació, a més de contribuir a una major relació i intercanvi d'informació entre els professionals.

La IFA estructura el seu funcionament en tres òrgans polítics el Comitè Executiu, el Comitè Científic Permanent i el Consell General, i en "branches" és a dir branques o sucursals ubicades a cada país. La branca espanyola de IFA és l'Associació Espanyola de Dret Financer (AEDF), podent ser membre una persona física o una Associació, un organisme o una institució. El seu treball científic s'estructura en la celebració d'un Congrés anual on s'estudia i delibera un temari concret.

El representant de l'AEDAF a la IFA és Eduardo Luque, President de l'AEDAF.

 

Arc Mediterrani d'Auditors (AMA)

L'Arc Mediterrani d'Auditors (AMA) és una organització professional europea de caràcter transfronterer que aglutina institucions regionals representatives d'auditors i d'altres professionals de la comptabilitat, situades en països de la ribera mediterrània (actualment, Espanya, França i Itàlia) que representen , en els seus respectius territoris, a més de 20.000 professionals dels col•lectius següents: Censors Jurats de Comptes (Espanya), Experts Comptables et Commissaires aux Comptes (França), i Raggionieri i Dottori Commercialisti (Itàlia). Va ser creada el 1992 per institucionalitzar les relacions que s'havien establert de manera informal entre alguns dels seus actuals membres.

La incorporació oficial de l'Associació al AMA va tenir lloc el 2014, i obeeix a la necessitat de potenciar les relacions internacionals dels despatxos dels membres de l'AEDAF que és cada vegada més patent, tenint en compte la relació històrica i actual entre auditors / censors i assessors fiscals.

L'AMA té com a objectiu facilitar les relacions internacionals operatives dels professionals associats a les institucions membres, eines per donar serveis internacionals als seus professionals, establir vies de comunicació entre professionals i organitzar esdeveniments que promoguin el desenvolupament d'un espai internacional de la professió.

L'AMA estructura el seu funcionament en dos òrgans polítics: l'Assemblea General de totes les institucions membres, representades pel seu President, i el Consell Directiu, format per 12 persones entre les que destaquen el president i els dos Vice-presidents, els quals han de presidir i coordinar les accions de l'AMA en els seus països.

Veure publicacions d'AMA

 


A NIVELL NACIONAL


 

Administració Tributària

La col•laboració entre l'AEDAF i l'Administració Tributària es fonamenta en la presentació dels corresponents informes, per part de l'Associació, respecte a les normes en tramitació així com el trasllat de manera sistemàtica de la seva inquietud davant determinades actuacions per part de l'Administració Tributària que afecten l'activitat diària dels despatxos professionals, i de totes aquelles altres qüestions que resulta necessari resoldre en plantejar incongruències o disfuncions dins de l'ordenament jurídic.

 

Fòrum d'Associacions i Col•legis de Professionals Tributaris

El 2011, es va crear el Fòrum d'Associacions i Col•legis de Professionals Tributaris com el mitjà de millorar la relació entre l'Administració Tributària i els contribuents mitjançant la transparència i la cooperació. El Fòrum estableix com a objectius augmentar la seguretat jurídica dels contribuents, aprofundir en el coneixement mutu en un marc de transparència i rigor, i difondre les novetats i els criteris d'actuació de l'Agència Tributària. Entre els col•lectius que forma el Fòrum, es troba l'AEDAF.

 

Confederació Espanyola de Directius i Executius (CEDE)

La Confederació Espanyola de Directius i Executius (CEDE), creada el 1997, agrupa associacions de directius pertanyents a diversos sectors. És també l’estament consultiu de l'Administració i dels grups parlamentaris, i en aquest sentit, la CEDE manté trobades habituals amb el Congrés dels Diputats i el Senat per debatre i manifestar les opinions dels directius sobre temes d'interès comú de l'àmbit econòmic i empresarial.

La incorporació oficial de l'Associació a la CEDE va tenir lloc el 1999 com a única entitat representativa dels professionals dedicats a l'assessorament tributari.

La CEDE té com a objectiu el contribuir a la projecció de la imatge social dels directius i executius espanyols -tant a Espanya com a Europa i Amèrica, principalment- a la promoció de l'actuació ètica professional i a la formació permanent dels directius.

En matèria tributària, a través de la CEDE, l'AEDAF cobra un especial protagonisme a través del plantejament d'iniciatives necessàries per a la consecució d'un marc legal del nostre sistema tributari més just i estable. Per això, la pertinença a la CEDE ens permet projectar la nostra activitat i suggeriments a un àmbit professional del màxim nivell i prestigi, i traslladar a les diferents institucions amb les quals la CEDE manté una relació estable, les nostres propostes d'actuació com a especialistes en el sector de l'assessorament tributari.

La CEDE estructura el seu funcionament en dos òrgans polítics, la Junta Directiva i l'Assemblea General, i el seu treball científic a la celebració d'Esmorzars de Treball, de Comissions de Treball i del seu Congrés biennal.

El representant de l'AEDAF a la CEDE és Eduardo Luque, President de l'AEDAF.

 

Consell General del Poder Judicial (CGPJ)

La col•laboració entre l'AEDAF i el CGPJ es fonamenta en matèria de formació de jutges i magistrats, a més de contribuir a una major relació i intercanvi d'informació entre els professionals representats per cada entitat.

En 2001, aquesta cooperació es materialitza amb la signatura d'un Acord de Col•laboració per a permetre la realització d'activitats conjuntes, com són l'organització de seminaris amb assistència de magistrats i associats, la participació i col•laboració de tots dos col•lectius en les activitats d'ambdues institucions. A partir d'aquest moment, i amb periodicitat anual, s'han succeït la celebració de les Jornades d'Estudi, les Trobades entre magistrats i Assessors Fiscals, i els Congressos Tributaris. El propòsit d'aquestes activitats rau en la conveniència de tractar entre els magistrats que exerceixen la seva activitat en l'àmbit tributari, qüestions que resulten problemàtiques o d'actualitat, per tal de millorar el coneixement i la resposta als conflictes judicials. En aquest sentit, la participació i l'aportació de l'AEDAF enriqueix qualsevol tipus d'enfocament en la pràctica del Dret Tributari.

 

Institut de Censors Jurats de Comptes d'Espanya (ICJCE)

L'Institut de Censors Jurats de Comptes d'Espanya (ICJCE), creat en 1942, és una institució privada amb personalitat jurídica pròpia, que agrupa els censors jurats de comptes d'Espanya ia les societats d'auditoria de comptes. Alhora, està reconegut com una Corporació de Dret Públic, vinculada orgànicament al Ministeri d'Economia i Competitivitat.

El ICJCE té com a objectiu el defensar els interessos dels seus membres i vetllar pel desenvolupament i bon funcionament de l'activitat d'auditoria a nivell nacional i internacional, amb presència a les principals organitzacions d'auditoria.

La col•laboració entre l'AEDAF i el ICJCE, al qual igualment pertanyen un nombre important dels seus integrants, es fonamenta en matèria de formació permanent dels professionals per facilitar l'actualització dels seus coneixements, així com divulgar qüestions relatives a auditoria, comptabilitat i matèries afins , a més de contribuir a una major relació i intercanvi d'informació entre els professionals representats per cada entitat.

En 2000, aquesta cooperació es materialitza amb la signatura d'un Acord de Col•laboració per a permetre la realització d'activitats conjuntes, l'assistència de tots dos col•lectius a les activitats formatives de cada entitat, la utilització per part de l'AEDAF de les instal•lacions de què disposen les Agrupacions Territorials del ICJCE, i l'intercanvi de publicacions, així com la participació d'ambdues institucions en el seu respectiu Congrés Nacional.

 

Institut d'Estudis Fiscals (IEF)

L'Institut d'Estudis Fiscals (IEF), creat el 1960, és un centre especialitzat en investigació i formació al servei de la Hisenda Pública.
L'IEF té com a objectiu les següents àrees:

  • Els estudis, investigació i assessorament econòmic i jurídic en les matèries relatives als ingressos i despeses públiques i la seva incidència sobre el sistema econòmic i social, així com l'anàlisi i explotació de les estadístiques tributàries. Els seus destinataris són el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, altres ministeris, organismes públics i institucions, de l'àmbit nacional i internacional.

  • La formació, col•laborant en els processos de selecció i formació de funcionaris del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, així com la cooperació amb altres institucions nacionals i internacionals en matèria de formació i assistència tècnica. Els seus destinataris són els funcionaris i personal de l'Administració General de l'Estat, Comunitats Autònomes i Administració Local, i personal d'altres administracions internacionals.

El 2001, la cooperació entre l'AEDAF i l'IEF es materialitza amb la signatura d'un protocol general de col•laboració, en el qual es recullen diferents iniciatives d'interès comú per a la cooperació en la realització de treballs, estudis, cursos, seminaris, i el impuls del quefer conjunt entre l'Administració i els administrats.

 

 

Universitats i Centres de Formació de Postgrau

Les relacions entre l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals i el món universitari es mantenen en un pla de permanent col•laboració. La AEDAF integra una bona part dels catedràtics i professors de Dret Financer i Tributari en actiu de les nostres universitats.

La iniciativa ve motivada per la inquietud permanent de l'Associació en matèria científica i la necessitat de contribuir a la formació dels futurs professionals, aportant-los continguts acadèmics tant jurídics com econòmics, i la necessària vessant ètica per al seu desenvolupament personal, aplicada a l'exercici professional.

Els nous professionals que han d'aportar la necessària continuïtat a l'AEDAF en el futur són els actuals alumnes dels Màsters en assessorament tributari i fiscal.

La finalitat d'aquesta col•laboració i la presència de l'AEDAF en els centres universitaris és guiar als alumnes que decideixin iniciar la seva marxa professional des de la pràctica de l'assessorament tributari, a través de l'Associació.

A continuació, es relaciona els Acords de Col•laboració següents:

 

Aula Business S.L.
Màster en Gestió Fiscal i Tributació

 

CEF-UDIMA        
Acuerdo de Colaboración General
Màster Univ. en Tributació/Assessoría Fiscal
Màster Univ. en Assessories de Empreses
Màster Univ. en Fiscalitat Internacional

 

Centro de Estudios Garrigues 
· Acuerdo de Colaboración General
· Máster Executive en Fiscalidad Internacional
· Máster Executive en Asesoría Fiscal
· Máster Universitario de Práctica Tributaria

 

Centro Universitario Villanueva
· Màster d´Especialització en Tributació, Procediment Tributari i Fiscalitat

 

ESADE (Barcelona)
· Títol d´ Expert en Fiscalitat Internacional
· Màster en Especialització en Assessoría i Gestió Tributària

· Doble Màster en Advocacia - Màster Universitari en Assessori i Gestió Tributària

 

Escuela de Finanzas A Coruña
· Màster en Tributació y Assessorí Fiscal

 

Escuela Superior de Estudios de Empresa S.L. (ESESA)
· Màster en Assessoría Fiscal d`Empreses

 

Fundación Canaria Bravo Murillo
· Màster en Tributació Empresarial

 

Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDESEM)
· Màster en Dret d´Empresa (MDE)
· Màster Universitari en Abvocacia (MUA)
· Màster en Assessoria Fiscal d'Empresas (MAFE)
· Curs Superior d`Assessoria Laboral d`Empreses (ASLE)

 

IE Business School
· Programa de Assessoria Fiscal per a Professionals

 

IFFE Business School

Instituto de Formación Financiera y Empresarial (IFFE Business School)
· Acord de Col·laboració general
· Màster en Assessoria Fiscal i Comptable

 

Instituto Superior de Derecho y Economía - ISDE
· Màster Internacional d´Assessoria Fiscal
· Màster en Assessorament Financer i Patrimonial

 

Kühnel Escuela de Negocios
· Acord de Col·laboració General
· Màster en Assessoria Fiscal

 

Máster Fiscal Profesional (abans Màster Fiscal Granada S.L.)
· Màster en Fiscalitat Pràctica
· Máster Professional en Fiscalitat

 

Universidad Complutense de Madrid

Universidad Complutense de Madrid
· Màster en Estudis Avançats de Dret Financer i Tributari

 

Universidad de Alicante

Universidad de Alicante
· Máster en Tributación

 

Universidad Católica de Valencia

Universidad Católica de Valencia
· Máster en Asesoría Fiscal

 

Universitat de Barcelona
· Màster de Comptabilitat i Fiscalitat

 

Universidad de Cádiz
· Màster en Assessoria Fiscal

 

Universidad de Cantabria
· Acord de Col·laboració General
· Màster Universitari en Tributació

 

Universidad de Castilla-La Mancha. Albacete
· Acord de Col·laboració General

 

Universidad de Deusto
· Màster en Assessoria Fiscal

 

Universidad de Loyola
·  Acord de Col·laboració General
·  Màster Oficial en Tributació i Assessoria Fiscal

 

Universidad de Málaga
· Màster Universitari en Assessoria Fiscal i Tributació

 

Universidad de Murcia
·  Acord de Col·laboració General

 

Universidad de Navarra
·  Màster Universitari en Assessoria Fiscal

 

Universidad  de Oviedo
· Acord de Col·laboració General

 

Universidad de Valencia
· Màster Financer i Tributari / Assessoria Fiscal

 

Universidad Jaume I de Castellón
· Acord de Col·laboració General
· Curs d'Expert en Fiscalitat Pràctica

 

Universidad Miguel Hernández de Elche
· Màster Universitari en Assessoria Fiscal

 

Universidad Pompeu Fabra
UPF Barcelona School of Management

· Màster en Fiscalitat

 

Universidad Pública de Navarra
· Acord de Col·laboració General
·
Màster en Assessorament Fiscal, Comptable i Laboral