Organigrama

 

L´Assemblea General

Naturalesa i composició de l'Assemblea General

L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'Associació i estarà formada per tots els Associats, que podran assistir a la mateixa amb veu, si bé només els Associats Exercents que es trobin al corrent del pagament de les seves quotes tindran el dret de vot, d’acord al que s’estableix en els presents Estatuts i els acords adoptats pels òrgans de govern de l'Associació.

L'Assemblea General podrà reunir-se amb caràcter ordinari o extraordinari.

 

La Comissió Directiva

La Comissió Directiva és l'òrgan de direcció, gestió i representació de l'Associació, sense perjudici de les competències que corresponen als altres òrgans de govern, de conformitat amb el que estableixen els presents Estatuts.

La Comissió Directiva estarà composta per un mínim de set i un màxim de nou membres.

 

Funcionament

La Comissió Directiva es reunirà, com a mínim, vuit vegades l'any i sempre que el seu president ho jutgi convenient i, en tot cas, quan així ho sol•licitin tres dels seus membres. La convocatòria es realitzarà mitjançant escrit tramès a cadascun dels seus membres, amb una antelació mínima de tres dies hàbils. La convocatòria haurà d'incloure un ordre del dia temptatiu de la reunió, si bé en aquesta es podran tractar qualsevol altre assumpte que, segons el parer del president o dels restants membres siguin procedents.

 

Comissió

President:

D. José Ignacio Alemany Bellido

Vicepresident:

D. Llorenç Maristany i Badell

Secretari General:

D. Luis Ferrándiz Atienza

Vicesecretàri:

D. Francisco Serantes Peña

Vocal Resp. D'Afers Econòmics:

D. Francisco José Espinosa Barro

Vocal Resp. d´Estudi i Investigació:

D. Javier Gómez Taboada

Vocal de Suport dÉstudi i Investigació: Dª. Beatriz Ladero de las Cuevas

Vocal Resp. de Demarcacions Territorials:

Dª. Dulce María Villalba Sáinz de Aja

Vocal Resp. d´Atenció al Associat:

Dª. María Teresa Azcona San Julián 

 

 

La Junta de Delegats

La Junta de Delegats està integrada pels Delegats Territorials. És l'òrgan de representació dels associats en els períodes inter- assemblearis i ha de tutelar pel compliment dels fins de l'Associació. Li correspon el seguiment i control de la gestió de l'Associació realitzada per la Comissió Directiva, sense perjudici que la censura de la gestió correspongui a l'Assemblea General. Es convocarà, com a mínim, 4 vegades l'any.

Madrid - Zona Centre:

D. Ignacio Arráez Bertolín

Aragó - La Rioja:

Dª. María Pilar Pinilla Navarro

Catalunya:

D. Jordi Baqués Artó

País Basc:

D. Pablo Martín Ruiz de Gordejuela

Astúries i Lleó:

D. Rubén Cueto Vallverdú

València (Castelló - València):

D. Francisco Javier Ortiz Alonso

Andalusia (Màlaga):

D. Francisco Urbano Solís

Andalusia (Sevilla) i Extremadura:

D. José Ángel García de la Rosa

Canàries:

D. Enrique Lang-Lenton Bonny

Galícia:

D. Carlos Del Pino Luque

Alacant i Albacete:

D. Bernardo Bande García-Romeu

Navarra:

Dª. Arancha Yuste Jordán

Múrcia:

Dª. Carmen Cano Castañeda

Balears:

D. Vicente Ribas Fuster

Cantàbria:

D. Manuel Ignacio Fernández González de Torres

 

 

El Plenari

El Plenari està integrat pels membres de la Comissió Directiva i els membres de la Junta de Delegats. Correspon al Plenari, entre altres funcions, les d'aprovar les línies d'actuació i polítiques generals de l'Associació; aprovar l'admissió de nous Associats i les quotes ordinàries i extraordinàries, aprovar el Pressupost Anual; resoldre els conflictes de competències que puguin plantejar entre els Òrgans de Govern de l'Associació; aprovar qualsevol canvi en l'organització territorial; i totes les altres competències que, en general, recullen els Estatuts i, en especial, les previstes en el seu Art 30.