ÚS DE COOKIES

Aquesta pàgina web utilitza cookies tant pròpies com de tercers per proporcionar-li una millor experiència de navegació a través del nostre web i avaluar l'ús i activitat general de la mateixa. La base legal és el consentiment de l'usuari, excepte en el cas de les cookies tècniques, que són imprescindibles per navegar per aquesta web.

El titular del web, responsable de l'tractament de les cookies, i les seves dades de contacte són accessibles en l'Avís Legal

Si us plau, feu clic a "ACCEPTAR I SEGUIR" si voleu admetre totes les cookies. Si voleu decidir els cookies admetre o rebutjar-les totes, feu clic a "OPCIONS DE COOKIES". Podeu obtenir més informació sobre l'ús de cookies en aquesta web fent clic tant pròpies com de tercers aquí.

 

FUNCIONALITATS BÀSIQUES

Cookies bàsiques i imprescindibles.- Resulten necessàries per a navegar per aquest web i rebre el servei ofert a través d'ella, de manera que no requereixen consentiment. Es tracta de cookies destinades a permetre, únicament, la comunicació entre l'equip de l'usuari i la xarxa o prestar un servei que hagi estat sol·licitat per l'usuari.

FUNCIONALITATS AVANÇADES destinades a permetre, únicament, la comunicació entre l'equip de l'usuari i la xarxa o prestar un servei que hagi estat sol·licitat per l'usuari.

Cookies de análisis.- Permeten quantificar el nombre d'usuaris i examinar la seva navegació, podent així mesurar i analitzar estadísticament la utilització que es fa del web, per tal de millorar els continguts i el servei a través d'ella. Poden ser cookies pròpies o de tercers. Si no accepten, simplement no es durà a terme l'anàlisi indicat. Per navegar per les pàgines de Gabinet d'Estudis, per raons tècniques cal tenir activada aquesta opció.

Cookies de xarxes socials.- Permeten estar en contacte amb la seva xarxa social, compartir continguts, enviar i divulgar comentaris. Si no accepten, no serà possible la connexió amb les xarxes socials des d'aquesta pàgina web.

A l'prémer el botó "Desar Preferències i seguir navegant", es guardarà la selecció de cookies que hagi realitzat. Si no ha seleccionat cap opció, prémer aquest botó equivaldrà a rebutjar totes les cookies.

Organigrama

 

L´Assemblea General

Naturalesa i composició de l'Assemblea General

L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'Associació i estarà formada per tots els Associats, que podran assistir a la mateixa amb veu, si bé només els Associats Exercents que es trobin al corrent del pagament de les seves quotes tindran el dret de vot, d’acord al que s’estableix en els presents Estatuts i els acords adoptats pels òrgans de govern de l'Associació.

L'Assemblea General podrà reunir-se amb caràcter ordinari o extraordinari.

 

La Comissió Directiva

La Comissió Directiva és l'òrgan de direcció, gestió i representació de l'Associació, sense perjudici de les competències que corresponen als altres òrgans de govern, de conformitat amb el que estableixen els presents Estatuts.

La Comissió Directiva estarà composta per un mínim de set i un màxim de nou membres.

 

Funcionament

La Comissió Directiva es reunirà, com a mínim, vuit vegades l'any i sempre que el seu president ho jutgi convenient i, en tot cas, quan així ho sol•licitin tres dels seus membres. La convocatòria es realitzarà mitjançant escrit tramès a cadascun dels seus membres, amb una antelació mínima de tres dies hàbils. La convocatòria haurà d'incloure un ordre del dia temptatiu de la reunió, si bé en aquesta es podran tractar qualsevol altre assumpte que, segons el parer del president o dels restants membres siguin procedents.

 

Comissió

Presidenta:

Dª. Stella Raventós Calvo

Vicepresident:

D. Enrique Lang-Lenton Bonny

Secretari General:

D. José Ángel García de la Rosa 

Vicesecretàri:

D. Eduardo Gracia Espinar 

Vocal Resp. D'Afers Econòmics:

D. Íñigo Sevilla González

Vocal Resp. d´Estudi i Investigació:

D. Javier Gómez Taboada

Vocal Resp. de Formació: Dª. Enca Baquero Martínez

Vocal Resp. de Noves Tecnologies:

D. Llorenç Maristany i Badell

Vocal Resp. d´Atenció al Associaty Demarcacions Territorials:

Dª. Arancha Yuste Jordán

 

 

La Junta de Delegats

La Junta de Delegats està integrada pels Delegats Territorials. És l'òrgan de representació dels associats en els períodes inter- assemblearis i ha de tutelar pel compliment dels fins de l'Associació. Li correspon el seguiment i control de la gestió de l'Associació realitzada per la Comissió Directiva, sense perjudici que la censura de la gestió correspongui a l'Assemblea General. Es convocarà, com a mínim, 4 vegades l'any.

Madrid - Zona Centre:

D. Eneko Rufino Bengoechea 

Aragó - La Rioja:

Dª. María Pilar Pinilla Navarro

Catalunya:

D. Josep Alemany Farré

País Basc:

D. Adolfo Chivite Navascués

Astúries i Lleó:

D. Jesús Alfredo Gutiérrez-Tuya Martínez

València (Castelló - València):

D. Francisco Javier Ortiz Alonso

Andalusia (Màlaga):

D. Juan Luis Marín López

Andalusia (Sevilla) i Extremadura:

Dª. Marina García Hidalgo

Canàries:

D. Jaime Cabrera Hernández

Galícia:

D. Carlos Del Pino Luque

Alacant i Albacete:

D. Bernardo Bande García-Romeu

Navarra(en funcions):

Dª. Belén Marín Villamayor

Múrcia:

Dª. Carmen Cano Castañeda

Balears:

D. Vicente Ribas Fuster

Cantàbria:

D. Manuel Ignacio Fernández González de Torres

 

 

El Plenari

El Plenari està integrat pels membres de la Comissió Directiva i els membres de la Junta de Delegats. Correspon al Plenari, entre altres funcions, les d'aprovar les línies d'actuació i polítiques generals de l'Associació; aprovar l'admissió de nous Associats i les quotes ordinàries i extraordinàries, aprovar el Pressupost Anual; resoldre els conflictes de competències que puguin plantejar entre els Òrgans de Govern de l'Associació; aprovar qualsevol canvi en l'organització territorial; i totes les altres competències que, en general, recullen els Estatuts i, en especial, les previstes en el seu Art 30.